facebooklinkedin

contact

Algemene Voorwaarden
voor de cursussen en workshops georganiseerd door Esther Terpstra, eigenaresse praktijk KidzWijz , Mantgum KVK 01160987

Hier vind je mijn Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van het cursusaanbod en bevatten belangrijke informatie voor jouw als deelnemer.

Definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KidzWijz en de deelnemer, voor cursussen / workshops en andere dagen welke door KidzWijz worden georganiseerd.

 2. KidzWijz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01160987

 3. Klant / Deelnemer: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, beroepsgroep of instelling, die een Overeenkomst aangaat met KidzWijz via email, een inschrijfformulier of op andere wijze.

 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst met KidzWijz waar de Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops integraal onderdeel van uitmaken.

 5. Akkoordverklaring: de deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, dan dient de deelnemer dit binnen 20 dagen na inschrijving via e-mail, info@kidzwijz, of aangetekend schrijven kenbaar te maken aan KidzWijz, ten aanzien van Esther Terpstra, Master Jansenstrjitte 39, 9022 AM, Mantgum.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten en leveringen van KidzWijz zijn de Algemene Voorwaarden voor cursussen / workshops van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Prijzen en informatie

 1. De prijzen van de cursussen / workshops staan op de website van KidzWijz. De actueel vastgestelde BTW en andere heffingen worden apart vermeld op de factuur die de deelnemer van KidzWijz ontvangt.

 

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer zich via email heeft aangemeld en KidzWijz dit bevestigd heeft aan de deelnemer. Hier mee is de deelnemer ingeschreven voor de cursus / workshop.

 2. Is de cursus / workshop waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, in de tijd tussen indienen en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht van KidzWijz. De deelnemer kan dan op een wachtlijst van KidzWijz of er wordt in overleg met de klant gezocht naar een alternatieve datum.

 3. KidzWijz stelt de Algemene Voorwaarden ter hand van de deelnemer en zullen bij bevestiging van de inschrijving verstuurd worden.

 

Betaling

 1. De deelnemer dient betalingen voorafgaand aan de cursus te voldoen. De deelnemer ontvangt hiervoor per e-mail de factuur.

 2. Op de website wordt duidelijk omschreven wanneer een cursus zal plaatsvinden. Voor de cursus geldt dat de deelnemer de cursus volgt op de datum zoals die bij inschrijving is aangegeven, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen met KidzWijz.

 3. Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusgeld is betaald. In overleg is betalen in termijnen mogelijk.

 4. Als de werkgever van de deelnemer betaalt, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling.

 5. KidzWijz is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Er geldt een bedenktermijn van 20 dagen, in te gaan op de datum waarop de deelnemer voor een cursus heeft ingeschreven.

 

Wijzigen, Herroepen en Annuleren

 1. De deelnemer kan binnen 20 dagen na inschrijving uitsluitend via e-mail of aangetekende brief aan KidzWijz de inschrijving herroepen. Daarna gaat de annuleringsperiode in waaraan kosten verbonden zijn.

 2. De cursus kan vanaf 20 dagen na inschrijfdatum tot 6 weken vóór aanvang van de cursus schriftelijk of via e-mail worden geannuleerd. Er is dan 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor de start van de cursus is 40% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken is 60% van het inschrijfgeld verschuldigd en binnen een week voor aanvang het volledige bedrag.

 3. Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt KidzWijz zich het recht voor, de cursus te annuleren. KidzWijz zal de klant een nieuwe datum voorstellen. Indien een voorgestelde datum niet schikt, volgt volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld.

 4. Annulering van de cursus door de deelnemer dient via e-mail, of aangetekende brief, plaats te vinden en zal afgehandeld worden volgens bovenstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de annuleringsdatum zal plaatsvinden.

Klachtenprocedure

 1. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 2. Indien de deelnemer een klacht heeft over een cursus dan kan de deelnemer dit melden via e-mail of per aangetekende brief aan KidzWijz, , Master Jansenstrjitte 39, 9022 AM, ten aanzien van KidzWijz.

 3. Binnen 3 werkdagen zal KidzWijz via e-mail een bevestiging van ontvangst aan de deelnemer sturen en schriftelijk, via e-mail , reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal KidzWijz een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij/zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn, wordt u hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, met een indicatie wanneer KidzWijz een reactie zal geven.

 4. Klachten worden bewaard in het klachtenregister van KidzWijz. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.

Conflict

 1. Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, proberen de deelnemer en KidzWijz dit conflict in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan zal contact worden opgenomen met de klachtencommissie Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het Ministerie is erkend. Het oordeel van de klachtencommissie van Zorggeschil is bindend voor KidzWijz. Indien blijkt dat KidzWijz nalatig is geweest zullen eventuele consequenties binnen 20 dagen afgehandeld worden.

 2. Wanneer juridische conflictbemiddeling nodig is zal KidzWijz dit doen via Balens. Ieder draagt zorg voor zijn eigen kosten.

Aansprakelijkheid

 1. KidzWijz spant zich in om naar eer en geweten en vermogen cursussen en workshops te organiseren en uit te voeren.

 2. KidzWijz is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 3. KidzWijz is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

 4. KidzWijz is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers aan de cursus.

 5. KidzWijz is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de cursus die de deelnemer beoefent op zijn eigen cliënten. De deelnemer neemt zijn eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen beroepsuitoefening.

 6. De deelnemer betreedt de ruimtes, die KidzWijz gebruikt, op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op KidzWijz.

 7. KidzWijz is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus.

Vertrouwelijkheid

 1. De deelnemer behandelt de verstrekte informatie van de cursus vertrouwelijk. Niets van de inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van de trainer op welke wijze dan ook doorgegeven worden aan derden. Het copyright van cursus berust bij de trainer die de cursus geeft.

 2. De uitgegeven manuals en readers vallen onder het copyright van de uitgever of van de trainer.

 3. Men is vrij om binnen het werk met het kind de verkregen manuals en readers te gebruiken.

 4. Het is te allen tijde verboden om met het verkregen materiaal zelf cursus te gaan geven.

 5. KidzWijz gaat vertrouwelijk met de gegevens van de deelnemer om. Gegevens van de deelnemer blijven in bezit van KidzWijz en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Vragen

 1. Schriftelijk, via e-mail en mondeling gestelde vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursus, dan wel vragen over de inhoud, worden binnen drie dagen beantwoord.

 2. Indien beantwoording binnen drie dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijke melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.

Contactgegevens

 1. Op de website www.kidzwijz.nl staat alle informatie, zo ook de contactgegevens.
meisje kidzwijz.jpg

Als leren niet vanzelf gaat...