facebooklinkedin

contact

Begeleidingstraject

Na een telefonisch kosteloos en vrijblijvend intake gesprek, is er de mogelijkheid een concrete afspraak te maken. Binnen mijn praktijk werk ik met diverse methodes, waaronder: MNRI Reflex Integratie, Quantum Reflex Integratie (QRI), Rhythmic Movement Training (RMT), Remedial Teaching.

Om doeltreffend te kunnen behandelen en eventuele risico’s uit te sluiten is het van belang de alle relevante informatie met betrekking tot je gezondheid wordt gedeeld. Samen stellen we wat het doel van de behandeling is. Hierbij beoordeel ik vooral of de hulpvraag aansluit op mijn expertise.

Afhankelijk van de hulpvraag start het begeleidingstraject met een uitgebreide screening. Deze screening duurt 1 tot 2 uur afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd van het kind. Het bespreken van de screening gebeurt telefonisch. Er wordt geen verslag van gemaakt. Je bent natuurlijk vrij om aantekeningen te maken.

Een eventueel daaruit voortvloeiend Begeleidingstraject wordt aangegaan voor onbepaalde looptijd. Immers ieder mens is uniek en de begeleiding is maatwerk. Het tijdspad van de begeleiding is afhankelijk van de hardnekkigheid van het probleem en de mogelijkheid om ook thuis te kunnen oefenen. Per keer zal worden bekeken of een vervolgsessie nodig is. Je mag op ieder moment zonder verdere opgaaf van reden het traject beëindigen.

De daarop volgende sessies zullen plaatsvinden op de afgesproken datum en tijd gedurende één uur, tenzij anders afgesproken. Wanneer mogelijk vindt de begeleiding onder schooltijd plaats maar ook na schooltijd is mogelijk. Voorbereiding en verslaglegging neemt ook ongeveer en uur tot anderhalf uur in beslag en is inbegrepen bij het uurtarief.

Er is altijd één van de ouders aanwezig tijdens de begeleiding, tenzij anders afgesproken.

Na iedere sessie ontvang je via de mail een kort verslag met daarin wat er tijdens de sessie besproken en gedaan is, oefeningen voor thuis en de datum of opties voor de volgende afspraak.

Naast de begeleiding in de praktijk is het van groot belang dat er ook thuis 5x per week 15-20 minuten geoefend wordt. Dit kan grote invloed hebben op het te behalen resultaat.

KidzWijz is gesloten tijdens de reguliere vakanties en op feestdagen. Begeleiding tijdens de vakanties kan bij hoge uitzondering, altijd na overleg met KidzWijz.

Alle door KidzWijz geleverde materialen, werkopdrachten, documenten etc. blijven intellectueel eigendom van KidzWijz. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan!!

De openingstijd van KidzWijz is woensdag van 8:45 – 21:00 uur en donderdag en vrijdag van 8:45 – 17:30 uur. KidzWijz behoudt zich het recht om deze openingstijden te wijzigen.

Voor de begeleiding en de cliënt-administratie is KidzWijz volledig afhankelijk van de medewerking van de Cliënt. Als de Cliënt niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan KidzWijz hiervoor, en voor het daardoor niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Begeleidingsovereenkomst

De getekende begeleidingsovereenkomst dient vóór de eerste sessie aan mij overhandigd te worden.

Wanneer dit niet gebeurt, kan de begeleiding niet gestart worden op het afgesproken tijdstip. Door ondertekening ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de afgesproken prijs.

De cliënt verplicht zichzelf tot het leveren, en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.

Afspraken maken en nakomen

Na de sessie wordt een vervolgafspraak gemaakt. Dit kan direct, maar kan ook via de mail waarbij ik in het verslag een aantal data opties geef.

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken later dan 24 uur van te voren afgezegd en voor een niet nagekomen afspraak zonder afzegging, wordt het uurtarief in rekening gebracht. Mocht KidzWijz niet in staat zijn een gemaakte afspraak na te komen, dan word je zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en wordt er een nieuw voorstel gedaan.

Inspanningsverplichting

KidzWijz heeft een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat ik, Esther Terpstra, mijn uiterste best zal doen al mijn kennis, vaardigheden, ervaring, professionaliteit en vakkundigheid in te zetten, maar geen garantie bied voor te behalen resultaten en niet aansprakelijk ben voor tegenvallende resultaten.

KidzWijz werkt samen met andere disciplines. Soms kan het goed/nodig zijn om (tijdelijk) door te verwijzen naar een andere professional. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in nauw overleg met jullie als ouders.

Gesprekken met derden

Mocht je graag willen dat ik met derden in contact treed, bv. leerkracht(en), Intern Begeleider, (ex)partner, ander familielid, arts(en) of andere hulpverleners, dan vraag ik schriftelijke toestemming van beide ouders daarvoor en wordt dit gesprek als sessie gezien en het uurtarief berekend.

Geheimhouding

Met je gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Informatie die voor of tijdens het traject gedeeld wordt, valt onder mijn beroepsgeheim. Mocht er overleg met een andere discipline gewenst zijn, dan kan dit pas na schriftelijke toestemming van beide ouders/verzorgers.

Je hebt te allen tijde recht op informatie betreffende de behandeling en inzage in het eigen dossier. Door ondertekening geef je mij toestemming jullie persoonlijke gegevens te verwerken in mijn administratie systeem.

Vertrouwelijk

Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar wat de veiligheid van jou of het kind in het gedrang brengt, dan zal ik dit met jullie als ouders bespreken en laat ik het in eerste instantie aan jullie als ouders over om verandering in te zetten. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim. Ook dit wordt altijd eerst met jullie als ouders besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Overmacht

In geval van langdurige verhindering of ziekte zal KidzWijz er alle moeite voor doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Betaling

Betaling vindt aan het eind van iedere sessie plaats middels een pintransactie. Je ontvangt daar gelijk een bewijs van betaling voor.

Mocht er om bepaalde reden geen pintransactie kunnen plaatsvinden, dan krijg je de factuur mee. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan krijg je een eerste herinnering. Bij een tweede herinnering komt er €5,00 administratiekosten bovenop het factuurbedrag. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.

Tarieven

De kosten voor de eerste sessie bedragen €97,50,-
(gesprek, testen, spel met je kind tijdens de eerste sessie (1 - 2 uur) + bespreken van de uitkomsten van de eerste sessie (telefonisch 1 uur). Er wordt geen verslag gemaakt. Je bent natuurlijk vrij om aantekeningen te maken.

Reguliere sessie Remedial Teaching (ontwikkeling, leren en gedrag, 1 uur) € 67,50
Sessie Reflex integratie (1 uur) € 70,00
Sessie stress/trauma protocol (2 uur) € 130,00
Sessie tactiel protocol (1,5 uur) € 102,50
Coaching (1 uur) € 67,50

N.B. Begeleiding van leerproblemen is vrijgesteld van BTW. Coaching, Gedragsproblemen en Reflex Integratie valt wel onder de BTW regeling.

De trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen via de Jeugdwet. Informeer daarvoor bij je gemeente.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de begeleiding. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die KidzWijz in de praktijk aanbiedt, alsmede voor de adviezen die worden gegeven.

De aansprakelijkheid van KidzWijz is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van KidzWijz vallen. Gebruik van trampoline valt buiten de dekking en is op eigen risico.

Mocht ik hier gebruik van willen maken tijdens de begeleiding dan zal ik dit met jullie als ouders vooraf overleggen.

 

Communicatie t.a.v. de begeleiding

Per mail wordt het volgende als pdf bestand verstuurd:

- Een kort verslag van iedere sessie

- In sommige gevallen de factuur waarop je adres gegevens staan

- Overige (evaluatie) verslagen m.b.t. tot je ontwikkeling wanneer je dat wenst

Deze mail is niet versleuteld. Met ondertekening van de behandelovereenkomst ga je akkoord met deze manier van communicatie. Mocht je het liever op papier per post ontvangen dan kan je dat aangeven op de eerste bladzijde van de behandelovereenkomst.

Voor berichten verzonden d.m.v. Whats app / Facebook / Messenger kan ik je niet 100% garanderen dat data beveiligd is.

 

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht te voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn gesteld. KidzWijz voldoet aan deze eisen en is hiervoor aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir (klachtenfunctionaris).

Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie. Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Mocht je dat, om welke reden dan ook, niet prettig vinden, dan kun je ook gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir.

Je kunt je hiervoor wenden tot Stichting Zorggeschil. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. Je kunt contact met ze opnemen via de website www.zorggeschil.nl of door een mail te sturen aan

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

 

Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking!

 

infin2

Bijgewerkt op 18 juni 2018

meisje kidzwijz.jpg

Als leren niet vanzelf gaat...