Algemene Voorwaarden
Reflex Integratie, Remedial Teaching, Coaching

 

Begeleidingstraject
Na een telefonisch kort oriënterend gesprek, kan een intake gesprek worden ingepland. Daarna volgt er een 'screeningssessie' en geef ik aan of en wat ik voor jou of je kind kan betekenen.  Binnen mijn praktijk werk ik met diverse methodes, waaronder: MNRI Reflex Integratie, Quantum Reflex Integratie (QRI), Rhythmic Movement Training (RMT), Remedial Teaching, Coaching en Opvoedondersteuning, Fonoforese.
 
KidzWijz werkt met kind én ouders! Tijdens de begeleiding laat ik ook de ouders naar hun eigen (on)bewuste patronen en overtuigingen kijken, welke een belemmering kunnen zijn in de ontwikkeling van hun kind. Het kan zijn dat ik je hiervoor doorverwijs naar een collega. 
 
Om doeltreffend te kunnen begeleiden en eventuele risico’s uit te sluiten, is het van belang dat alle relevante informatie met betrekking tot je gezondheid wordt gedeeld. Samen stellen we wat het doel van de behandeling is. Hierbij beoordeel ik vooral of de hulpvraag aansluit op mijn expertise.
 
Afhankelijk van de hulpvraag start het begeleidingstraject met een persoonlijke afspraak waarin kennismaken en observatie/screening centraal staan. Deze afspraak duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd van het kind. Het bespreken van wat is waargenomen, gebeurt telefonisch. Er wordt geen verslag van gemaakt. Je bent natuurlijk vrij om aantekeningen te maken. 
Mocht er toch behoefte zijn aan een observatie/screeningsverslag, dan zal ik hiervoor mijn uurtarief, €75,00 p/u incl. BTW, in rekening brengen.
 
Een eventueel daaruit voortvloeiend Begeleidingstraject wordt aangegaan voor onbepaalde looptijd, Immers ieder mens is uniek en de begeleiding is maatwerk. Het tijdspad van de begeleiding is afhankelijk van de hardnekkigheid van het probleem en de mogelijkheid om ook thuis te kunnen oefenen. 
 
De daarop volgende sessies zullen plaatsvinden op de afgesproken datum en tijd gedurende een uur tot een uur en een kwartier, tenzij anders afgesproken. Wanneer mogelijk vindt de begeleiding onder schooltijd plaats maar ook na schooltijd is mogelijk. De dag voorafgaande aan de afspraak stuur ik een mail waarin ik vraag wat de stand van zaken is en of er verder nog vragen of bijzonderheden zijn. De mailing vooraf, voorbereiding van de sessie en verslaglegging neemt ook ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag. 
 
Afhankelijk van de cliënt, is er om en om (ene keer wel, de andere keer niet) tenminste één van de ouders aanwezig tijdens de afspraak, tenzij anders afgesproken. Broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes mogen niet mee naar de afspraak. 
 
Na iedere sessie ontvang je in de regel (niet altijd) via een beveiligde mail een kort verslag met daarin wat er tijdens de sessie besproken en gedaan is, oefeningen voor thuis en de datum of opties voor de volgende afspraak.
 
Naast de begeleiding in de praktijk is het van groot belang dat er ook thuis 5x per week 15-20 minuten geoefend wordt. Dit is van grote invloed op het te behalen resultaat.   
 
KidzWijz is gesloten tijdens de reguliere vakanties en op feestdagen. Begeleiding tijdens de vakanties kan bij hoge uitzondering, altijd na overleg met KidzWijz.
 
Alle door KidzWijz geleverde materialen, werkopdrachten, documenten etc. blijven intellectueel eigendom van KidzWijz. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is NIET toegestaan!! Filmen van oefeningen is ook NIET toegestaan i.v.m. rechten van het Masgutova Instituut ®.
 
De openingstijd van KidzWijz is woensdag, donderdag en vrijdag van 8:45 – 17:30 uur. Ik ben in de regel telefonisch het best te bereiken op dinsdag en de andere werkdagen tussen 10:30 en 12:00. KidzWijz behoudt zich het recht om deze openingstijden te wijzigen.
 
Voor de begeleiding en de cliënt-administratie is KidzWijz volledig afhankelijk van de medewerking van de Cliënt. Als de Cliënt niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan KidzWijz hiervoor, en voor het daardoor niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Begeleidingsovereenkomst
De ondertekende begeleidingsovereenkomst dient vóór de eerste sessie aan mij overhandigd te worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de begeleiding niet gestart worden op het afgesproken tijdstip.  KidzWijz houdt zich aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien
van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de behandeling. Door ondertekening ga je akkoord met de algemene voorwaarden, de privacy verklaring en het afgesproken traject. 
 
De cliënt verplicht zichzelf tot het leveren, en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. contact.
 
Afspraken maken en nakomen
Na de sessie wordt een vervolgafspraak gemaakt. Dit kan direct, maar kan ook via de mail waarbij ik in het verslag een aantal data opties geef. 
 
Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken later dan 24 uur van te voren afgezegd en voor een niet nagekomen afspraak zonder afzegging, wordt het uurtarief in rekening gebracht. Mocht KidzWijz niet in staat zijn een gemaakte afspraak na te komen, dan word je zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en wordt er een nieuw voorstel gedaan. 
 
Inspanningsverplichting
KidzWijz heeft een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat ik, Esther Terpstra, mijn uiterste best zal doen al mijn kennis, vaardigheden, ervaring, professionaliteit en vakkundigheid in te zetten, voor te behalen resultaten. De begeleiding bij KidzWijz is op eigen risico. Wanneer de behandeling niet het
gewenste effect of resultaat heeft is KidzWijz niet aansprakelijk. Van de cliënt wordt verwacht dat er thuis minimaal 5x per week 15-20 minuten geoefend wordt. Wanneer deze afspraak herhaaldelijk niet nagekomen wordt, is KidzWijz genoodzaakt de overeenkomst te beëindigen. 
 
KidzWijz werkt samen met andere disciplines. Soms kan het goed/nodig zijn om (tijdelijk) door te verwijzen naar een andere professional. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in nauw overleg met jou/jullie als ouders. 
 
Gesprekken met derden
Mocht je graag willen dat ik met derden in contact treed, bv. leerkracht(en), Intern Begeleider, (ex)partner, ander familielid, arts(en) of andere hulpverleners, dan vraag ik hier schriftelijke toestemming voor en wordt dit gesprek als sessie gezien en het uurtarief berekend. 
 
Dossier
Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. Deels wordt dit elektronisch (ECD)gedaan, deels in een fysiek dossier. Op de bijgevoegde Privacy Verklaring kun je lezen welke persoonlijke gegevens daarin staan en hoe deze worden beschermd. Verder wordt er in de regel van iedere sessie een kort verslag in bewaard of overige voor de begeleiding belangrijke informatie.
 
Bewaarplicht
Ik moet de dossiers zorgvuldig bewaren tot 20 jaar nadat de therapie is afgesloten. Een dossier Remedial Teaching of Coaching wordt 7 jaar bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
 
Na de verlopen tijd moet ik het dossier zorgvuldig vernietigen, tenzij je vóór het verstrijken van de bewaartermijn schriftelijk kenbaar hebt gemaakt dat je bezwaar maakt tegen de vernietiging.
 
Ook heb je het recht om het dossier eerder te laten vernietigen.
 
Geheimhouding
Met je gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Informatie die voor of tijdens het traject gedeeld wordt, valt onder mijn beroepsgeheim. Mocht er overleg met een andere discipline gewenst zijn, dan kan dit pas na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers. 
Je hebt te allen tijde recht op informatie betreffende de begeleiding en inzage in het eigen dossier. 
 
Door ondertekening geef je mij toestemming jullie persoonlijke gegevens te verwerken in mijn administratie systeem en op facturen.
 
Vertrouwelijk
Door de cliënt in vertrouwen aan KidzWijz vertelde feiten zijn, indien de cliënt dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor ouders. Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar wat de veiligheid van jou of het kind in het gedrang brengt, dan zal ik dit met jullie als ouders bespreken en laat ik het in eerste instantie aan jullie als ouders over om verandering in te zetten. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim. Ook dit wordt altijd eerst met jullie als ouders besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit ter beoordeling van KidzWijz.
 
Overmacht
In geval van langdurige verhindering of ziekte zal KidzWijz er alle moeite voor doen om voor vervanging te zorgen. In overleg kunnen de werkzaamheden die KidzWijz verricht, worden overgenomen door één van de volgende vervangers: 
 • Piety Bouma, Praktijk Pi
  Assen, Julianastraat 14 
 • Claudia Bootsma, Praktijk Superkids
  Oudeschoot, Schoterlandseweg 10
 • Jitske Arendz, Kindercoach Jitske
  Dronrijp, Ljouwertertrekwei 4
 • JEL, Kindercoaching
  Harlingen, William Boothstraat 2B
Betaling
Aan het eind van iedere sessie ontvang je de factuur. Je ontvangt deze per mail via Rompslomp.  Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan krijg je een eerste herinnering. Bij een tweede herinnering komt er €5,00 administratiekosten bovenop het factuurbedrag. Indien niet aan de betaalverplichtingen voldaan wordt, is KidzWijz gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of door derden te laten uitvoeren. Bij betalingsachterstand is KidzWijz gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting voldaan is.
 
Tarieven
 • Intake gesprek €75,00 (naar rato, max. 1 uur)
 • De kosten voor de eerste sessie bedragen €110,- 
  (gesprek, testen, spel met je kind tijdens de eerste sessie (1 - 2 uur) + bespreken van de uitkomsten van de eerste sessie (telefonisch ±1 uur). Er wordt geen verslag gemaakt. Je bent      natuurlijk vrij om aantekeningen te maken.
 • Reguliere sessie Remedial Teaching Extended (ontwikkeling, leren en gedrag, 1 uur) € 70,00 
 • Coaching (1 uur) €75,00 
 • Sessie Reflex integratie (1 uur) € 75,00 
 • Sessie Reflex integratie stress/trauma protocol (2 uur) € 140,00 
 • Sessie Reflex integratie tactiel protocol (1,5 uur) € 112,00 
 • Telefonisch consult (per 15 minuten) €18,75
 • Contact met derden (per 15 minuten) €18,75
N.B. Op Remedial Teaching is geen BTW van toepassing, onderwijs is hiervan vrijgesteld. Coaching en Reflex Integratie valt wel onder de BTW regeling. Tarieven zijn weergegeven inclusief btw. 
 
De trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 
 
Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de begeleiding. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die KidzWijz in de praktijk aanbiedt, alsmede voor de adviezen die worden gegeven. 
 
De aansprakelijkheid van KidzWijz is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van KidzWijz vallen. Gebruik van trampoline valt buiten de dekking en is op eigen risico. 
Mocht ik hier gebruik van willen maken tijdens de begeleiding dan zal ik dit met jullie als ouders vooraf overleggen. 
 
Communicatie t.a.v. de begeleiding
KidzWijz houdt zich aan en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Via een beveiligde mail:
 • In de regel (niet altijd) een kort verslag van iedere sessie
 • Overige (evaluatie) verslagen m.b.t. tot je ontwikkeling wanneer je dat wenst
 Je krijgt via sms een code waarmee je de verstuurde mail kunt openen.
 
Via de mail van het boekhoud programma:
 Met ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ga je akkoord met deze manieren van communicatie. 
 
Voor berichten verzonden d.m.v. Whats app / Facebook / Messenger kan ik je niet 100% garanderen dat data beveiligd is.
 
Klachtenregelement
KidzWijz streeft naar openheid, eerlijkheid en kwaliteit. Indien er onverhoopt een klacht
ontstaat wordt het op prijs gesteld dat deze besproken wordt met KidzWijz.
Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht te voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn gesteld. KidzWijz voldoet aan deze eisen en is hiervoor aangesloten bij GAT.
 
Klacht- en tuchtrecht
KidzWijz valt als CAT-therapeut onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/.

Beroepscode
KidzWijz werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.
Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.
 
 
 

 

 

Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking!

 

infin2

Versie 22-1.0 (26-08-2022)

Praktijkadres:
De Wide Hoeke 12
9022 AX, Mantgum
Tel: 06 25 34 86 72

facebook picto

Postadres:
Master Jansenstrjitte 39
9022 AM, Mantgum

 

KvK:        01160987
BTW:      NL001464933B13
CAT BO: 56552021-06-04
KIWA:     13440

 

catgat

kiwaskj