Algemene Voorwaarden
Reflex Integratie, Remedial Teaching, Coaching

 

Begeleidingstraject
Na een telefonisch kosteloos en vrijblijvend intake gesprek, is er de mogelijkheid een concrete afspraak te maken. Binnen mijn praktijk werk ik met diverse methodes, waaronder: MNRI Reflex Integratie, Quantum Reflex Integratie (QRI), Rhythmic Movement Training (RMT), Remedial Teaching, Coaching en Opvoedondersteuning.

KidzWijz werkt met kind én ouders! Tijdens de begeleiding laat ik ook de ouders naar hun eigen (on)bewuste patronen en overtuigingen kijken, welke een belemmering kunnen zijn in de ontwikkeling van hun kind. Het kan zijn dat ik je hiervoor doorverwijs naar een collega.

Om doeltreffend te kunnen begeleiden en eventuele risico’s uit te sluiten, is het van belang dat alle relevante informatie met betrekking tot je gezondheid wordt gedeeld. Samen stellen we wat het doel van de behandeling is. Hierbij beoordeel ik vooral of de hulpvraag aansluit op mijn expertise.

Afhankelijk van de hulpvraag start het begeleidingstraject met een persoonlijke afspraak waarin kennismaken en observatie centraal staan. Deze afspraak duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd van het kind. Het bespreken van wat is waargenomen, gebeurt telefonisch. Er wordt geen verslag van gemaakt. Je bent natuurlijk vrij om aantekeningen te maken.

Een eventueel daaruit voortvloeiend Begeleidingstraject wordt aangegaan voor onbepaalde looptijd, Immers ieder mens is uniek en de begeleiding is maatwerk. Het tijdspad van de begeleiding is afhankelijk van de hardnekkigheid van het probleem en de mogelijkheid om ook thuis te kunnen oefenen.

De daarop volgende sessies zullen plaatsvinden op de afgesproken datum en tijd gedurende een uur tot een uur en een kwartier, tenzij anders afgesproken. Wanneer mogelijk vindt de begeleiding onder schooltijd plaats maar ook na schooltijd is mogelijk. De dag voorafgaande aan de afspraak stuur ik een mail waarin ik vraag wat de stand van zaken is en of er verder nog vragen of bijzonderheden zijn. De mailing vooraf, voorbereiding van de sessie en verslaglegging neemt ook ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag.

Afhankelijk van de cliënt, is er om en om (ene keer wel, de andere keer niet) tenminste één van de ouders aanwezig tijdens de afspraak, tenzij anders afgesproken. Broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes mogen niet mee naar de afspraak.

Na iedere sessie ontvang je in de regel (niet altijd) via een beveiligde mail een kort verslag met daarin wat er tijdens de sessie besproken en gedaan is, oefeningen voor thuis en de datum of opties voor de volgende afspraak.

Naast de begeleiding in de praktijk is het van groot belang dat er ook thuis 5x per week 15-20 minuten geoefend wordt. Dit is van grote invloed op het te behalen resultaat.  

Alle door KidzWijz geleverde materialen, werkopdrachten, documenten etc. blijven intellectueel eigendom van KidzWijz. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan!!

De openingstijd van KidzWijz is dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8:45 – 17:30 uur. Op dinsdag ben ik het beste telefonisch te bereiken. KidzWijz behoudt zich het recht om deze openingstijden te wijzigen.

De werkdagen en tijden tijdens de schoolvakanties kunnen anders zijn dan voorgenoemde.

Voor de begeleiding en de cliënt-administratie is KidzWijz volledig afhankelijk van de medewerking van de Cliënt. Als de Cliënt niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan KidzWijz hiervoor, en voor het daardoor niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Begeleidingsovereenkomst
De ondertekende begeleidingsovereenkomst dient vóór de eerste sessie aan mij overhandigd te worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de begeleiding niet gestart worden op het afgesproken tijdstip. Door ondertekening ga je akkoord met de algemene voorwaarden, de privacy verklaring en het afgesproken traject.

De cliënt verplicht zichzelf tot het leveren, en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. contact.

Afspraken maken en nakomen
Na de sessie wordt een vervolgafspraak gemaakt. Dit kan direct, maar kan ook via de mail waarbij ik in het verslag een aantal data opties geef.

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken later dan 24 uur van te voren afgezegd en voor een niet nagekomen afspraak zonder afzegging, wordt het uurtarief in rekening gebracht. Mocht KidzWijz niet in staat zijn een gemaakte afspraak na te komen, dan word je zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en wordt er een nieuw voorstel gedaan.

Inspanningsverplichting
KidzWijz heeft een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat ik, Esther Terpstra, mijn uiterste best zal doen al mijn kennis, vaardigheden, ervaring, professionaliteit en vakkundigheid in te zetten, voor te behalen resultaten. Van de cliënt wordt verwacht dat er thuis minimaal 5x per week 15-20 minuten geoefend wordt. Wanneer deze afspraak herhaaldelijk niet nagekomen wordt, is KidzWijz genoodzaakt de overeenkomst te beëindigen.

KidzWijz werkt samen met andere disciplines. Soms kan het goed/nodig zijn om (tijdelijk) door te verwijzen naar een andere professional. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in nauw overleg met jou/jullie als ouders.

Gesprekken met derden
Mocht je graag willen dat ik met derden in contact treed, bv. leerkracht(en), Intern Begeleider, (ex)partner, ander familielid, arts(en) of andere hulpverleners, dan vraag ik hier schriftelijke toestemming voor en wordt dit gesprek als sessie gezien en het uurtarief berekend.

Dossier
Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. Deels wordt dit elektronisch gedaan, deels in een fysiek dossier. Op de bijgevoegde Privacy Verklaring kun je lezen welke persoonlijke gegevens daarin staan en hoe deze worden beschermd. Verder wordt er in de regel van iedere sessie een kort verslag in bewaard of overige voor de begeleiding belangrijke informatie.

Geheimhouding
Met je gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Informatie die voor of tijdens het traject gedeeld wordt, valt onder mijn beroepsgeheim. Mocht er overleg met een andere discipline gewenst zijn, dan kan dit pas na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
Je hebt te allen tijde recht op informatie betreffende de begeleiding en inzage in het eigen dossier.

Door ondertekening geef je mij toestemming jullie persoonlijke gegevens te verwerken in mijn administratie systeem.

Vertrouwelijk
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar wat de veiligheid van jou of het kind in het gedrang brengt, dan zal ik dit met jullie als ouders bespreken en laat ik het in eerste instantie aan jullie als ouders over om verandering in te zetten. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim. Ook dit wordt altijd eerst met jullie als ouders besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Overmacht
In geval van langdurige verhindering of ziekte zal KidzWijz er alle moeite voor doen om voor vervanging te zorgen. In overleg kunnen de werkzaamheden die KidzWijz verricht, worden overgenomen door één van de volgende vervangers:

 • Liesbeth Stellingwerf, ’t Groeiatelier
  Aldeboarn, Easterboarn 13
 • Jitske Arendz, Kindercoach Jitske
  Dronrijp, Ljouwertertrekwei 4
 • JEL, Kindercoaching
  Harlingen, William Boothstraat 2B

Betaling
Aan het eind van iedere sessie ontvang je de factuur. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan krijg je een eerste herinnering. Bij een tweede herinnering komt er €5,00 administratiekosten bovenop het factuurbedrag.

Tarieven
De kosten voor de eerste sessie Remedial Teaching Extended bedragen €110,-

(gesprek, testen, spel met je kind tijdens de eerste sessie (1 - 2 uur) + bespreken van de uitkomsten van de eerste sessie (telefonisch ±1 uur). Er wordt geen verslag gemaakt. Je bent natuurlijk vrij om aantekeningen te maken.

 • Reguliere sessie Remedial Teaching Extended (ontwikkeling, leren en gedrag, 1 uur) € 67,50
 • Coaching (1 uur) €70,00
 • Sessie Reflex integratie (1 uur) € 75,00
 • Sessie Reflex integratie stress/trauma protocol (2 uur) € 140,00
 • Sessie Reflex integratie tactiel protocol (1,5 uur) € 112,00


N.B. Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW. Coaching en Reflex Integratie valt wel onder de BTW regeling. Tarieven zijn weergegeven inclusief btw.

De trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de begeleiding. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die KidzWijz in de praktijk aanbiedt, alsmede voor de adviezen die worden gegeven.

De aansprakelijkheid van KidzWijz is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van KidzWijz vallen. Gebruik van trampoline valt buiten de dekking en is op eigen risico.

Mocht ik hier gebruik van willen maken tijdens de begeleiding dan zal ik dit met jullie als ouders vooraf overleggen.

Communicatie t.a.v. de begeleiding
KidzWijz houdt zich aan en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor het openen van de beveiligde mail ontvang je een persoonlijke code of een wisselende code via sms. Met ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ga je akkoord met deze manieren van communicatie.

Via de mail wordt het volgende verstuurd:

 • Correspondentie zonder privacy gevoelige informatie
 • De factuur waarop je adres gegevens staan

Via beveiligde mail:

 • Correspondentie met privacy gevoelige informatie. Je krijgt dan een persoonlijke code of een     sms om de mail te kunnen openen.

            - Een kort verslag van iedere sessie
            - Overige (evaluatie) verslagen m.b.t. tot je ontwikkeling wanneer je dat wenst

Voor berichten verzonden d.m.v. Whats app / Facebook / Messenger kan ik je niet 100% garanderen dat data beveiligd is.

Klachten
Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht te voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn gesteld. KidzWijz voldoet aan deze eisen en is hiervoor aangesloten bij GAT.

Klacht- en tuchtrecht
KidzWijz valt als CAT-therapeut onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/.


Beroepscode
KidzWijz werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

 

 

Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking!

 

infin2

Versie 1.2 (21-07-2021)

Praktijkadres:
De Wide Hoeke 12
9022 AX, Mantgum
Tel: 06 25 34 86 72

facebook picto

Postadres:
Master Jansenstrjitte 39
9022 AM, Mantgum

 

kvknr: 01160987
btwid: NL001464933B13

 

GAT Logo blauw

CATvirtueelschild22

skj kwaliteitsregister jeugd wit